صرفاً جهت اطلاع…
صرفاً جهت اطلاع…
🔺با نگاهی به میزان بارندگی در ۲۱ آبان سال گذشته، در شهر کاخک ۹.۱ میلیمتر و در حوزه سد کاخک ۹.۵میلیمتر، زیبد ۹.۴ میلیمتر، زیرجان ۸.۵ میلیمتر،نجم آباد ۸.۶ میلیمتر، استاد ۶ میلیمتر بارندگی داشته ایم. امسال علیرغم اعلام سامانه های هواشناسی مبنی بر

امسال علیرغم اعلام سامانه های هواشناسی مبنی برپاییز پربارش با گذشت ۵۱ روز از پاییز تاکنون نه تنها بارندگی نداشته ایم بلکه روزها را با هوای گرم تابستانی سپری می کنیم.

به امید روزهای پر بارش…. 🤲