بسیاری از چشمه سارهای خشکیده روستاهای سطح بخش کاخک به لطف خدا امسال زنده شده اند ?چشمه معروف به کلاته کلبه اسماعیل در کشتمون چمبرآوا پس از سالها خشکی ، خوشبختانه به برکت بارندگی های خوب زمستان، آب آن از چندی روز قبل جاری و باعث خوشحالی اهالی آن منطقه شد . بیش از ۱۵ […]

بسیاری از چشمه سارهای خشکیده روستاهای سطح بخش کاخک به لطف خدا امسال زنده شده اند
?چشمه معروف به کلاته کلبه اسماعیل در کشتمون چمبرآوا پس از سالها خشکی ، خوشبختانه به برکت بارندگی های خوب زمستان، آب آن از چندی روز قبل جاری و باعث خوشحالی اهالی آن منطقه شد .

بیش از ۱۵ سال است که این چشمه به طور کلی خشک شده بود .
همچنین امسال چشمه ای دیگر در خیابان منتظری شهرکاخک معروف به ششک پایین و چشمه جنت آباد ودر بسیاری از روستاهای کوچک کاخک نیز پس از سالها خشکی امسال به آبدهی رسیده است که بهره وری از این آبها نیازمند مدیریت صحیح است.