در حالیکه مردم‌ از افزایش نرخ بنزین و افزایش قیمت برخی کالاها معترض و هنوز ناراحت هستند ، همزمان صدور و تحویل صورتحساب های عوارض بی حساب و کتاب نوسازی شهرداری کاخک با مبالغ زیاد که بعضاً به یک میلیون تومان میرسد درد مردم را دوچندان‌کرده است . جالب است عوارض نوسازی برای خانه ای […]

در حالیکه مردم‌ از افزایش نرخ بنزین و افزایش قیمت برخی کالاها معترض و هنوز ناراحت هستند ، همزمان صدور و تحویل صورتحساب های عوارض بی حساب و کتاب نوسازی شهرداری کاخک با مبالغ زیاد که بعضاً به یک میلیون تومان میرسد درد مردم را دوچندان‌کرده است .
جالب است عوارض نوسازی برای خانه ای که تسویه حساب و پایانکار خود را گرفته قبل از صدور پایانکار برایش صورتحساب صادر و یا ساختمانی که در چند سال گذشته وجود خارجی نداشته است برایش صورتحساب صادر کرده اند.