ستاد مدیریت بحران و جهاد کشاورزی برای جبران خسارات ناشی از تگرگ در کاخک بسیج شوند.
ستاد مدیریت بحران و جهاد کشاورزی برای جبران خسارات ناشی از تگرگ در کاخک بسیج شوند.
بارندگی شدید همراه با تگرگ عصر امروز به باغات و مزارع کشاورزی کاخک خسارت جدی وارد کرد و بخش قابل توجهی از محصولات سردرختی و کشاورزی مردم را از بین برد. 

بارندگی شدید همراه با تگرگ عصر امروز به باغات و مزارع کشاورزی کاخک خسارت جدی وارد کرد و بخش قابل توجهی از محصولات سردرختی و کشاورزی مردم را از بین برد.

 

هرچند مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بصورت میدانی نسبت به بررسی و برآورد اولیه خسارت وارده به بخش کشاورزی کاخک اقدام خواهد نمود اما عدم جبران خسارات وارده به کشاورزان دردی از آنان دوا نخواهد کرد.

اکنون جبران خسارت باغداران و کشاورزان نیازمند کاری جهادی است، انتظار می‌رود تا در مدت زمان اندک مدیریت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و ستاد مدیریت بحران فارغ از نگاه انتفاعی نسبت به جبران خسارات و حل مشکل باغداران و کشاورزان اقدام نمایند.

  • نویسنده : غلامی