خاکریزهای آسفالتی جمع آوری شد.
خاکریزهای آسفالتی جمع آوری شد.

?خاکریزهای آسفالتی یا همان پَل های غیر استاندارد و آسیب زا به وسائط نقلیه قبل از دور برگردان کاخک امروز توسط پیمانکار اجرا شد و امشب به دستور رئیس اداره راهداری گناباد جمع آوری و مسیر آزاد می شود.   ?نصب سرعتکاهها جز ایجاد خسارت به خودروها و بعضا حوادث جانی مشکل چندانی را حل […]

?خاکریزهای آسفالتی یا همان پَل های غیر استاندارد و آسیب زا به وسائط نقلیه قبل از دور برگردان کاخک امروز توسط پیمانکار اجرا شد و امشب به دستور رئیس اداره راهداری گناباد جمع آوری و مسیر آزاد می شود.

 

?نصب سرعتکاهها جز ایجاد خسارت به خودروها و بعضا حوادث جانی مشکل چندانی را حل نمی کند.

 

?نصب علائم ترافیکی استاندارد و از همه مهمتر فرهنگ سازی رانندگیِ ایمن با احترام به قوانین رانندگی باعث می شود نیاز به عوامل بازدارنده ای از جمله سرعتکاه (سرعت گیر) احساس نشود.