مشعل گاز ۷ روستای شرقی بخش کاخک توسط استاندار خراسان رضوی روشن شد.
مشعل گاز ۷ روستای شرقی بخش کاخک توسط استاندار خراسان رضوی روشن شد.

?مشعل گاز ۷ روستای شرقی بخش کاخک و سه روستای بخش مرکزی، ظهر امروز توسط استاندار خراسان رضوی در منزل شهید علی حسینی به نمایندگی از ۱۰ روستای گازرسانی شده با حضور مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی و مسئولین شهرستان گناباد روشن شد.

?مشعل گاز ۷ روستای شرقی بخش کاخک و سه روستای بخش مرکزی، ظهر امروز توسط استاندار خراسان رضوی در منزل شهید علی حسینی به نمایندگی از ۱۰ روستای گازرسانی شده با حضور مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی و مسئولین شهرستان گناباد روشن شد.