بازدید مسئولین از نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان و مشاغل خانگی مددجویان شهر کاخک
بازدید مسئولین از نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان و مشاغل خانگی مددجویان شهر کاخک

این نمایشگاه از طرف مرکز علمی کاربردی شهرداری کاخک با مشارکت مرکز مثبت زندگی کد۶۰۶۷ کاخک در محل مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری کاخک به مناسبت دهه فجر گشایش یافته و میزبان بازدید علاقمندان می باشد.

این نمایشگاه از طرف مرکز علمی کاربردی شهرداری کاخک با مشارکت مرکز مثبت زندگی کد۶۰۶۷ کاخک در محل مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری کاخک به مناسبت دهه فجر گشایش یافته و میزبان بازدید علاقمندان می باشد.