دی ماه مرطوب و خوش بارشی در استان خراسان رضوی سپری شد.
دی ماه مرطوب و خوش بارشی در استان خراسان رضوی سپری شد.

?به لطف بارشهای اخیر میزان بارش شهرستان گناباد از ابتدای مهرماه به ۷۰ میلیمتر رسید در حالیکه سال گذشته طی همین مدت در گناباد ۲۵ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است. ?بیشترین میزان بارش گناباد در دی ماه به میزان ۶۰ میلیمتر ثبت شد که سال گذشته گناباد در دی ماه فقط ۲٫۶ میلیمتر داشته،، […]

?به لطف بارشهای اخیر میزان بارش شهرستان گناباد از ابتدای مهرماه به ۷۰ میلیمتر رسید در حالیکه سال گذشته طی همین مدت در گناباد ۲۵ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

?بیشترین میزان بارش گناباد در دی ماه به میزان ۶۰ میلیمتر ثبت شد که سال گذشته گناباد در دی ماه فقط ۲٫۶ میلیمتر داشته،، خوشبختانه کمبود بارشها در گناباد تا حد زیادی هم نسبت به سال گذشته و دوره اماری جبران شد ./هواشناسی