🌧مجموع بارش ۷۲ ساعت آینده خروجی لحظاتی پیش هواشناسی آمریکا مدل gfs
🌧مجموع بارش ۷۲ ساعت آینده خروجی لحظاتی پیش هواشناسی آمریکا مدل gfs
🌧نفوذ تدریجی سامانه بارشی از اواخر وقت فردا شب وشروع دور جدیدی از بارشها در استان خراسان رضوی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه...

🌧نفوذ تدریجی سامانه بارشی از اواخر وقت فردا شب وشروع دور جدیدی از بارشها در استان خراسان رضوی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه..

🌧بیشترین حجم بارش ها در شهرستانهای تربت حیدریه، بجستان، گناباد، خواف، رشتخوار، تایباد، تربت جام، باخرز، زاوه،بردسکن… پیشبینی میشود،، انتظار میرود طی فعالیت سیستم براکوه گناباد ( کاخک، سنو، زیبد، دیسفان، کلات، خانیک…) بارشهای قابل توجهی را دشت کنند

🌧شروع بارشها در سطح شهرستان گناباد از اواخر وقت فردا شب که با شدت و ضعف تا صبح سه شنبه تداوم خواهد داشت ./هواشناسی

  • منبع خبر : هواشناسی