?مجموع بارش ۷۲ ساعت آینده خروجی لحظاتی پیش هواشناسی آمریکا مدل gfs
?مجموع بارش ۷۲ ساعت آینده خروجی لحظاتی پیش هواشناسی آمریکا مدل gfs
?نفوذ تدریجی سامانه بارشی از اواخر وقت فردا شب وشروع دور جدیدی از بارشها در استان خراسان رضوی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه...

?نفوذ تدریجی سامانه بارشی از اواخر وقت فردا شب وشروع دور جدیدی از بارشها در استان خراسان رضوی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه..

?بیشترین حجم بارش ها در شهرستانهای تربت حیدریه، بجستان، گناباد، خواف، رشتخوار، تایباد، تربت جام، باخرز، زاوه،بردسکن… پیشبینی میشود،، انتظار میرود طی فعالیت سیستم براکوه گناباد ( کاخک، سنو، زیبد، دیسفان، کلات، خانیک…) بارشهای قابل توجهی را دشت کنند

?شروع بارشها در سطح شهرستان گناباد از اواخر وقت فردا شب که با شدت و ضعف تا صبح سه شنبه تداوم خواهد داشت ./هواشناسی

  • منبع خبر : هواشناسی