?سرهنگ مقیمی عضو شورای اسلامی شهر کاخک:
?سرهنگ مقیمی عضو شورای اسلامی شهر کاخک:

✓ ما مدعی مرکز استان شدن بودیم اما راه را اشتباه رفتیم. ✓ همه شهرهای اطراف گناباد شهرستان شدند و ما همچنان درجا میزنیم. ✓ یکی از دلایلی که ما بزرگ نشدیم عدم رشد متوازن بوده است ، رشد مجموعه شهرستان باید متوازن باشد، اگر سر رشد کند و تنه رشد نکند بی ثمر است. […]

✓ ما مدعی مرکز استان شدن بودیم اما راه را اشتباه رفتیم.

✓ همه شهرهای اطراف گناباد شهرستان شدند و ما همچنان درجا میزنیم.

✓ یکی از دلایلی که ما بزرگ نشدیم عدم رشد متوازن بوده است ، رشد مجموعه شهرستان باید متوازن باشد، اگر سر رشد کند و تنه رشد نکند بی ثمر است.

✓ معتقدم کمیته فرهنگی متشکل از تعدادی از اعضای شوراهای شهر گناباد ، کاخک و بیدخت و… تشکیل شود و امورات را واکاوی کنیم.

✓ حرفهایی که بین مردمان سطح شهرستان برای مناطق مختلف گناباد از قدیم مطرح است باید از بین برود.

✓ از نظر آب و هوایی در سطح شهرستان، کجا بهتر از کاخک داریم؟

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز