صفاری و طیبی عضو شورای اسلامی شهر گناباد:
صفاری و طیبی عضو شورای اسلامی شهر گناباد:

? مهدی صفاری عضو شورای شهر گناباد ☆ بسیاری از ظرفیتهای ما برای گردشگران ناشناخته است، بیلبورد مناسبی در ورودی های کاخک و گناباد نداریم. ☆ در سطح شهرستان گناباد بیلبوردی وجود ندارد که بگوید در این نزدیکی امامزاده ای یا ظرفیت گردشگری وجود دارد و شاید بخاطر این است که تابحال هوای هم را […]

? مهدی صفاری عضو شورای شهر گناباد

☆ بسیاری از ظرفیتهای ما برای گردشگران ناشناخته است، بیلبورد مناسبی در ورودی های کاخک و گناباد نداریم.

☆ در سطح شهرستان گناباد بیلبوردی وجود ندارد که بگوید در این نزدیکی امامزاده ای یا ظرفیت گردشگری وجود دارد و شاید بخاطر این است که تابحال هوای هم را نداشته ایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?طیبی عضو شورای اسلامی شهر گناباد:

☆ در موضوع نماهای رومی: یکی از آیتم های نمای ساختمانها که در پروانه های ساختمانی قید شده شهرداریها هستند. نمای ساختمان در پروانه هرچه هست مالک موظف است اجرا کند و نظام مهندسی در این زمینه دخالتی ندارد.

☆ نماهای سنتی باید توسط شهرداریها در پروانه ها دیده شود.

☆ چه بهتر که شهرداریهای منطقه یک کارخانه آسفالت داشته باشند تا ضمن پایین آمدن هزینه ها کارآمدی بهتری داشته باشد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز