امروز یکم مهر ماه ، سالروز گاه شمار اشغال شهرها و مناطق جنگی
امروز یکم مهر ماه ، سالروز گاه شمار اشغال شهرها و مناطق جنگی
۱۳۵۹/۷/۱ : اشغال سومار۱۳۵۹/۷/۲ : اشغال نفت شهر و مهران، نفوذ دشمن به سرپل ذهاب و سپس عقب نشینی از آن.۱۳۵۹/۷/۳ :

۱۳۵۹/۷/۱ : اشغال سومار۱۳۵۹/۷/۲ : اشغال نفت شهر و مهران، نفوذ دشمن به سرپل ذهاب و سپس عقب نشینی از آن.۱۳۵۹/۷/۳ :


اشغال موسیان۱۳۵۹/۷/۴ : اشغال بستان۱۳۵۹/۷/۵ : اشغال قصر شیرین، پیشروی دشمن تا پل نادری و اشغال منطقه غرب دزفول (غرب کرخه)، تپه‌های رادار و جاده دهلران – دزفول؛ نفوذ دشمن به گیلان غرب۱۳۵۹/۷/۶ : اشغال سوسنگرد و عقب راندن دشمن از گیلان غرب۱۳۵۹/۷/۸ : پیشروی دشمن تا ۱۵ کیلومتری اهواز و اشغال منطقه غرب کارون، جفیر، کرخه کور، پادگان حمید، جاده خرمشهر – اهواز و جاده اهواز – حمیدیه۱۳۵۹/۷/۹ : کاهش حلقه محاصره اهواز ۱۳۵۹/۷/۱۰ : آزادی بستان و سوسنگرد۱۳۵۹/۷/۱۸ : نفوذ دشمن به دهلران و سپس عقب نشینی از آن۱۳۵۹/۷/۱۹ : عبور دشمن از کارون، اشغال جاده اهواز – آبادان، تکمیل محاصره خرمشهر و آغاز محاصره آبادان۱۳۵۹/۷/۲۳ : اشغال جاده آبادان – ماهشهر و تنگ شدن حلقه محاصره آبادان۱۳۵۹/۸/۴ : دسترسی دشمن به مسجد جامع خرمشهر، اشغال خرمشهر ۱۳۵۹/۸/۸ : نفوذ دشمن در جزیره آبادان۱۳۵۹/۸/۹ : عقب راندن دشمن از جزیره آبادان۱۳۵۹/۸/۲۴ : نفوذ مجدد دشمن در سوسنگرد۱۳۵۹/۸/۲۶ : آزادی مجدد سوسنگرد۱۳۵۹/۹/۲۷ : تصرف ارتفاعات غرب مریوان۱۳۵۹/۱۰/۲۶ : تصرف نوسود۱۳۵۹/۱۰/۲۷ : اشغال هویزه /#کاخک_نیوز