?جلسه انتخاب اعضای شورای اسلامی بخش کاخک برگزار شد.
?جلسه انتخاب اعضای شورای اسلامی بخش کاخک برگزار شد.
جلسه انتخاب اعضای شورای اسلامی بخش کاخک صبح امروز با حضور جمعی از نمایندگان شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک در بخشداری کاخک برگزار شد.

جلسه انتخاب اعضای شورای اسلامی بخش کاخک صبح امروز با حضور جمعی از نمایندگان شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک در بخشداری کاخک برگزار شد.
در این جلسه
?آقای مجتبی خاکسار
?آقای محمدرضا عجم
?آقای حسن علی حسینی
?آقای مهدی دلیرمند
?آقای اصغر صادقیان
با آراء نمایندگان شوراها بعنوان اعضای اصلی و
? آقای حسین زارعی
?آقای محمدرضا حسین پور
?آقای کلوخ حسن محرابی
بعنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی بخش کاخک انتخاب شدند.
?? @B_kakhkNews

  • منبع خبر : کاخک نیوز