?با آژیرکشیدن در خلوتی شهر، آرامش را از شهروندان نگیرید.
?با آژیرکشیدن در خلوتی شهر، آرامش را از شهروندان نگیرید.
صدای آژیر هر خودرو امدادی روایتگر یک حادثه است، حادثه ای که اگر با حضور به موقع نیروهای امدادی همراه شود می تواند تبعات اندکی را در پی داشته باشد.

صدای آژیر هر خودرو امدادی روایتگر یک حادثه است، حادثه ای که اگر با حضور به موقع نیروهای امدادی همراه شود می تواند تبعات اندکی را در پی داشته باشد.

صدای گوش خراش آژیر خودروهای امدادی از یک حادثه خبر می دهد. افراد با شنیدن صدای آژیر خودروها، ناخودآگاه احساس خطر می کنند و استرسی در وجودشان می نشیند. آنهایی که سن و سال بیشتری دارند، گاه یاد آژیر خطر زمان جنگ می افتند.

 

خودروهای امدادی نظیر اورژانس و آتش نشانی، خودروهای پلیس، امداد گاز و… همه مجهز به آژیر خطر بوده و بارها دیده شده که بعضاً این خودروها در زمانی غیر از اعزام به ماموریت هم از آژیر استفاده کرده اند.

اگر چه برای استفاده از آژیر در زمان ماموریت نیز محدودیت هایی تعریف شده است و آژیر کشیدن صرفاً برای باز کردن راه توسط خودروها و موتورسیکلت سواران برای ماموریت خودروهای آتش نشانی و اورژانس، پلیس و… می باشد.

اما گاه دیده می شود که ماموریتی نیز در کار نیست و رانندگان خودروهای امدادی برای زودتر رسیدن به مسیر مورد نظر خود از آژیر استفاده می کنند و یا برای رسیدن به ماموریت خود در خلوتی شهر و یا در ساعات استراحت مردم در شب از آژیر استفاده می کنند.

 

زمانی که مسیری باز باشد ، نیازی نیست که خودروهای آتش نشانی و سایرین از آژیر آن هم بصورت ممتد استفاده کنند به همین خاطر به رانندگان این خودورها توصیه می شود که در مواقع غیر ضروری به هیچ وجه از آژیر استفاده نکنند تا آرامش شهروندان حفظ گردد.