?بازدید نماینده و فرماندار شهرستان گناباد از واحدهای مسکونی در دست احداث شرکت نوید توسعه مسکن کاخک
?بازدید نماینده و فرماندار شهرستان گناباد از واحدهای مسکونی در دست احداث شرکت نوید توسعه مسکن کاخک

درحاشیه افتتاح سایت همراه اول شهرک جوانان، نماینده شهرستان باتفاق فرماندار و جمعی از مسئولین از روند احداث واحدهای مسکونی شرکت نویدتوسعه مسکن بازدید نمودند . دراین بازدید چیتگر مدیر بنیاد مسکن گناباد، گزارشی از پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی در دست احداث و همچنین طرح اقدام ملی مسکن در کاخک ارائه داد.

درحاشیه افتتاح سایت همراه اول شهرک جوانان، نماینده شهرستان باتفاق فرماندار و جمعی از مسئولین از روند احداث واحدهای مسکونی شرکت نویدتوسعه مسکن بازدید نمودند .

دراین بازدید چیتگر مدیر بنیاد مسکن گناباد، گزارشی از پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی در دست احداث و همچنین طرح اقدام ملی مسکن در کاخک ارائه داد.