? سگهای گرسنه ۴ راس گوسفند از یک دامدار را در روستای کلاته ملا تلف کردند. 
? سگهای گرسنه ۴ راس گوسفند از یک دامدار را در روستای کلاته ملا تلف کردند. 

سگهای گرسنه با هجوم به یک واحد دامداری ۴ راس دام سبک را در روستای کلاته ملا تلف کردند. دامدار روستا عامل تلف شدن گوسفندان را رها بودن سگهای گله های اطراف و تجمع آنان با سگهای ولگرد میداند که با گرسنگی و هجوم آنها به دامداری ۴ راس گوسفند را تلف کردند.  

سگهای گرسنه با هجوم به یک واحد دامداری ۴ راس دام سبک را در روستای کلاته ملا تلف کردند.

دامدار روستا عامل تلف شدن گوسفندان را رها بودن سگهای گله های اطراف و تجمع آنان با سگهای ولگرد میداند که با گرسنگی و هجوم آنها به دامداری ۴ راس گوسفند را تلف کردند.