? شهردار دوره ششم شورای شهر کاخک مشخص شد.
? شهردار دوره ششم شورای شهر کاخک مشخص شد.

مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهر کاخک و منتخب دوره ششم شورای کاخک در گفتگو با کاخک نیوز از ابقاء مهندس علی افتخاری نسب شهردار کاخک در جلسه منتخبین دوره ششم شورای اسلامی این شهر خبر داد. ?انصافاً عملکرد افتخاری نسب شهردار کاخک در طول دوره تصدی شهرداری رضایت بخش مردم و مسئولین بوده است. #کاخک_نیوز

مقیمیان رئیس شورای اسلامی شهر کاخک و منتخب دوره ششم شورای کاخک در گفتگو با کاخک نیوز از ابقاء مهندس علی افتخاری نسب شهردار کاخک در جلسه منتخبین دوره ششم شورای اسلامی این شهر خبر داد.
?انصافاً عملکرد افتخاری نسب شهردار کاخک در طول دوره تصدی شهرداری رضایت بخش مردم و مسئولین بوده است.
#کاخک_نیوز

  • منبع خبر : کاخک نیوز