شکار دوربین
شکار دوربین

🔻قابل توجه شهرداری خیلی وقته این وضعیت پیاده رو در خیابان آبشار، پشت فضای سبز از دیدها پنهان شده ، اما چیزی جز تضییع حقوق عابرین پیاده نیست. 📸 #صبا_کاخک

🔻قابل توجه شهرداری
خیلی وقته این وضعیت پیاده رو در خیابان آبشار، پشت فضای سبز از دیدها پنهان شده ، اما چیزی جز تضییع حقوق عابرین پیاده نیست.
📸 #صبا_کاخک