شکار دوربین
شکار دوربین

? آیا وقت تعویض چنین تابلوی رنگ و رو رفته ای در مرکز بهداشتی درمانی سنو فرا نرسیده؟؟ تعویض این تابلو را احدی از مردم سنو در روز افتتاح اورژانس سنو عنوان کرد اما هنوز اقدامی برای تعویض تابلو صورت نگرفته است . ? #صبا_کاخک

? آیا وقت تعویض چنین تابلوی رنگ و رو رفته ای در مرکز بهداشتی درمانی سنو فرا نرسیده؟؟
تعویض این تابلو را احدی از مردم سنو در روز افتتاح اورژانس سنو عنوان کرد اما هنوز اقدامی برای تعویض تابلو صورت نگرفته است .
? #صبا_کاخک