♦️اینجا بند(آبخوان) اداره منابع طبیعیه در پایین دست ناحیه صنعتی که با گذشت ۲۵ سال از ساخت آن امسال درست حسابی آبگیری شد.
♦️اینجا بند(آبخوان) اداره منابع طبیعیه در پایین دست ناحیه صنعتی که با گذشت ۲۵ سال از ساخت آن امسال درست حسابی آبگیری شد.

خوشبختانه این آبخوان بر خلاف آبخوان ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در سمت چپ مسیر کاخک گناباد که دچار شکست و خسارات زیادی شد، به خوبی استاندارد سازی شده بطوریکه تحمل نگهداری روان آبهای بارندگی شدید اخیر را بخوبی داشته و از همه مهمتر چند بخشی بودن و وجود سرریز سنگی ملاتی مناسب […]

خوشبختانه این آبخوان بر خلاف آبخوان ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در سمت چپ مسیر کاخک گناباد که دچار شکست و خسارات زیادی شد، به خوبی استاندارد سازی شده بطوریکه تحمل نگهداری روان آبهای بارندگی شدید اخیر را بخوبی داشته و از همه مهمتر چند بخشی بودن و وجود سرریز سنگی ملاتی مناسب در این آبخوان است که خروج آبهای مازاد را هم بدنبال داشته است .
حال عصر روز گذشته کارشناسان منابع طبیعی باتفاق بخشدار ، رئیس منابع آب و فرماندهی انتظامی بخش کاخک در بازدید خود از این آبخوان برای جلوگیری از گسترش قسمت در حال خطر و پیشگیری از شکست احتمالی در اثر بارندگی بعدی و خطرات ناشی از آن چاره اندیشی نمودند و مقرر نمودند استحکام بخشی این آبخوان انجام شود.
?اگر ایستگاه تحقیقات هم در طول سالهای قبل آبخوان در اختیار خود را مورد بررسی و استحکام بخشی می نمود امسال شاهد هدر رفت ۵میلیون متر مکعب آب و ایجاد خسارت به آن دامداری نمی بودیم.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز