مدیرکل ستاد مدیریت بحران خراسان رضوی از منطقه خطرساز و مستعد فرو نشست قنات ملاآباد بازدید کرد.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران خراسان رضوی از منطقه خطرساز و مستعد فرو نشست قنات ملاآباد بازدید کرد.

?به درخواست شهردار و شورای شهر کاخک مدیرکل ستاد مدیریت بحران خراسان رضوی باتفاق فرماندار و اعضای ستاد بحران شهرستان گناباد از مکانهای مستعد خطر ناشی از فرونشست قنات ملاآباد در حاشیه بلوار ساحلی و خیابان آبشار بازدید نمودند. مسئولین کاخک از مدیر کل بحران خواستند تا درجهت استحکام بخشی قنوات ملاآباد و کاخک اعتبارات […]

?به درخواست شهردار و شورای شهر کاخک مدیرکل ستاد مدیریت بحران خراسان رضوی باتفاق فرماندار و اعضای ستاد بحران شهرستان گناباد از مکانهای مستعد خطر ناشی از فرونشست قنات ملاآباد در حاشیه بلوار ساحلی و خیابان آبشار بازدید نمودند.
مسئولین کاخک از مدیر کل بحران خواستند تا درجهت استحکام بخشی قنوات ملاآباد و کاخک اعتبارات لازم تخصیص یابد.

لازم به ذکر است : بخش وسیعی از بافت مسکونی حاشیه بلوار ساحلی و خیابان آبشار در حریم یا بر روی قنوات ملاآباد و کاخک بنا شده و گاهاً خطرات فرونشست را بدنبال دارد.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز