قِصه پُر غُصه
قِصه پُر غُصه

? محل شکست بزرگترین آبخوان ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در پایین دست شهر کاخک که در اثر ناتوانی در مهار آب و شکست آن ۵ میلیون متر مکعب آب از آن خارج و ۳۱۰ راس دام تلف شدند و در ادامه مسیر سیل نیز در گناباد باعث خسارات و مشکلات دیگری شد. […]

? محل شکست بزرگترین آبخوان ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در پایین دست شهر کاخک که در اثر ناتوانی در مهار آب و شکست آن ۵ میلیون متر مکعب آب از آن خارج و ۳۱۰ راس دام تلف شدند و در ادامه مسیر سیل نیز در گناباد باعث خسارات و مشکلات دیگری شد.
#کاخک_نیوز

 

 

 

 

 

 

 

? قِصه پُر غُصه
لاشه های ۳۱۰ راس دام تلف شده در سیل، داخل همان آغل (لون) محل حادثه دفن شدند.

  • نویسنده : غلامی