?برابر تماس کاخک نیوز با مرکز بهداشتی درمانی کاخک موارد ذیل به آگاهی شهروندان گرامی میرساند :
?برابر تماس کاخک نیوز با مرکز بهداشتی درمانی کاخک موارد ذیل به آگاهی شهروندان گرامی میرساند :

?از طریق این مرکز روزانه به تعداد ۴۰ نفر از افراد بالای ۸۰ سال برای تزریق واکسن تماس گرفته می شود و به این تعداد پذیرش داریم ، اما برخی افراد علیرغم اضطراب از واکسیناسیون عدم آمادگی خود را اعلام و بعضاً خود با تصمیم دوباره خارج از نوبت برای واکسیناسیون مراجعه می نمایند. ?از […]

?از طریق این مرکز روزانه به تعداد ۴۰ نفر از افراد بالای ۸۰ سال برای تزریق واکسن تماس گرفته می شود و به این تعداد پذیرش داریم ، اما برخی افراد علیرغم اضطراب از واکسیناسیون عدم آمادگی خود را اعلام و بعضاً خود با تصمیم دوباره خارج از نوبت برای واکسیناسیون مراجعه می نمایند.
?از نظر زمان بندی به تعداد افراد تماس گرفته شده، بلحاظ عدم تجمع در هر یک ساعت ۱۰ نفر برای واکسیناسیون در نظر گرفته شده که زمان حضور نیز به افراد اعلام می گردد، اما بعضاً زودتر از موعد مراجعه می نمایند.
?افراد مراجعه کننده که سالمندان
می باشند خود باید همراهی داشته باشند که این امر به تعداد مراجعین افزوده است.
?برخی افراد خارج از نوبت و بدون هماهنگی قبلی ، برای تزریق واکسن مراجعه نموده اند.
? علیرغم هشدارهای مکرر به مراجعینِ واکسیناسیون جهت رعایت فاصله اجتماعی و تامین صندلی در محوطه مرکز بهداشتی درمانی و حتی کنترل پیشگیری از انتقال بیماری و نوبت دهی به آنان ، متاسفانه بعضاً بی توجه بوده و نظم داخلی را رعایت نمی نمایند.

?از این رو از مردم عزیز استدعا دارد، ضمن رعایت حقوق دیگران ، با هماهنگی لازم برای واکسیناسیون مراجعه و در هنگام مراجعه سعه صدر داشته باشند.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز