? نجم‌آباد بیشترین میزان بارندگی را در روز گذشته داشته است.
? نجم‌آباد بیشترین میزان بارندگی را در روز گذشته داشته است.

?میزان بارندگی ۲۴ساعته گذشته تا ۸ صبح امروز در سطح شهرستان: گناباد ۲۳.۸ #شهر_کاخک ۲۵.۷ #سد_کاخک ۱۶.۶ بیمرغ ۵.۳ #زیبد ۷.۴ گیسور ۱۶.۵ آموزش عالی ۱۸.۵ #نجم_آباد ۳۱ میلی‌متر اداره هواشناسی گناباد

?میزان بارندگی ۲۴ساعته گذشته تا ۸ صبح امروز در سطح شهرستان:

گناباد ۲۳.۸
#شهر_کاخک ۲۵.۷
#سد_کاخک ۱۶.۶
بیمرغ ۵.۳
#زیبد ۷.۴
گیسور ۱۶.۵
آموزش عالی ۱۸.۵
#نجم_آباد ۳۱ میلی‌متر

اداره هواشناسی گناباد