? با ورود سامانه بارشی ، شهر کاخک ۷۷ میلیمتر بارندگی داشته است.
? با ورود سامانه بارشی ، شهر کاخک ۷۷ میلیمتر بارندگی داشته است.

مرادی بخشدار کاخک در گفتگو با خبرنگار #کاخک_نیوز گفت؛ طی ۳ ساعت گذشته در شهر کاخک ۲۵ میلیمتر بارندگی ، در سدکاخک ۱۲.۴ و زیبد ۷.۱ میلیمتر بارندگی داشته ایم . مرادی افزود : مجموع بارش سامانه اخیر در شهر کاخک تا این لحظه ۷۷میلیمتر و در سدکاخک ۴۶ و زیبد ۴۱ میلیمتر بوده است. […]

مرادی بخشدار کاخک در گفتگو با خبرنگار #کاخک_نیوز گفت؛ طی ۳ ساعت گذشته در شهر کاخک ۲۵ میلیمتر بارندگی ، در سدکاخک ۱۲.۴ و زیبد ۷.۱ میلیمتر بارندگی داشته ایم .
مرادی افزود : مجموع بارش سامانه اخیر در شهر کاخک تا این لحظه ۷۷میلیمتر و در سدکاخک ۴۶ و زیبد ۴۱ میلیمتر بوده است.

قابل ذکر است: میزان بارندگی در ۳ ساعت گذشته به شرح ذیل بوده است

گناباد ۲۳میلیمتر

شهر کاخک ۲۵ میلیمتر

سدکاخک ۱۲.۴میلیمتر

زیبد ۷.۱میلیمتر

?مجموع بارش سامانه اخیر هم تا این لحظه در:

گناباد ۴۲ میلیمتر

شهرکاخک ۷۷میلیمتر

سدکاخک ۴۶میلیمتر

زیبد ۴۱ میلیمتر بوده است.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز