احتمال بارشهای شدید طی ساعات ظهر و عصر امروز در کاخک
احتمال بارشهای شدید طی ساعات ظهر و عصر امروز در کاخک

⛈بر اساس خروجی دقایقی قبل هواشناسی gfs احتمال بارشهای نسبتا شدید تا شدید طی ساعات ظهر و عصر امروز در شهرستان گناباد بویژه کاخکِ گناباد و براکوه محتمل است، همچنین امروز ۹۰ درصد از مناطق استان خراسان رضوی زیر چتر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت./هواشناسی

⛈بر اساس خروجی دقایقی قبل هواشناسی gfs احتمال بارشهای نسبتا شدید تا شدید طی ساعات ظهر و عصر امروز در شهرستان گناباد بویژه کاخکِ گناباد و براکوه محتمل است،
همچنین امروز ۹۰ درصد از مناطق استان خراسان رضوی زیر چتر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت./هواشناسی