✅ مجموع #نهایی ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک در پایان مهلت نام نویسی به ترتیب تعداد داوطلب
✅ مجموع #نهایی ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک در پایان مهلت نام نویسی به ترتیب تعداد داوطلب
✅ مجموع #نهایی ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک در پایان مهلت نام نویسی به ترتیب تعداد داوطلب

زیبد ۱۴ نفر
سنو ۱۱ نفر
کلات ۱۱ نفر
پچک ۹ نفر
گوهردشت ۸ نفر
زیرجان ۸ نفر
سقی ۸ نفر
کبوترکوه ۷ نفر
کلاته نو ۷ نفر
روچی ۷ نفر
نجم آباد ۷ نفر
خانیک ۷ نفر
رضویه ۶ نفر
سنجدک ۶ نفر
محمد آباد لب رود ۶ نفر
رضو ۶ نفر
ایدو ۶ نفر
تک میدان ۶ نفر
هراونج ۶ نفر
زوصالح آباد ۶ نفر
استاد ۵ نفر
سرآسیاب ۵ نفر
کلاته شیخی ۵ نفر
فخ ۵ نفر
دیسفان ۵ نفر
کلاته شمس ۵ نفر
شیرازآباد ۵ نفر
موسیرز ۵ نفر
بیهود ۵ نفر
برجوک ۵ نفر
نوده میرمحراب ۵ نفر
فودنجان۵ نفر
حسن آباد ۵ نفر
مهاباد ۵ نفر
کوه قلعه ۵ نفر
مرغش ۵ نفر
نام نویسی نموده اند.

?روستای #زیبد بیشترین تعداد داوطلب را داشته است.

?مجموع داوطلبین ۲۳۲ نفر بوده که در این دوره ۱۴ نفر از بانوان نیز داوطلب عضویت در شورای اسلامی روستای خود شده اند.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز