?گناباد هم قرمز اعلام شد.
?گناباد هم قرمز اعلام شد.
وزارت بهداشت: اکنون مراکز تمامی استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند.

وزارت بهداشت: اکنون مراکز تمامی استان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند.

با این حال ۲۵۷ شهرستان قرمز
۱۲۹ شهرستان نارنجی
۵۱ شهرستان زرد
و ۱۱ شهرستان آبی هستند.
(برگرفته از اپلیکیشن ماسک)