بانک ملت پله پله از کاخک رخت بر می بندد
بانک ملت پله پله از کاخک رخت بر می بندد
🔻 بانک ملت پله پله از کاخک خداحافظی میکند.

#شکار_دوربین
🔻 بانک ملت پله پله از کاخک خداحافظی میکند.
😒شعبه به باجه تبدیل شد.
😒خودپرداز میدان امام (ره) جمع شد.
😒زمزمه مزایده ساختمان و جابجایی باجه هم که در بین مردم هست.