بانک ملت پله پله از کاخک رخت بر می بندد
بانک ملت پله پله از کاخک رخت بر می بندد
? بانک ملت پله پله از کاخک خداحافظی میکند.

#شکار_دوربین
? بانک ملت پله پله از کاخک خداحافظی میکند.
?شعبه به باجه تبدیل شد.
?خودپرداز میدان امام (ره) جمع شد.
?زمزمه مزایده ساختمان و جابجایی باجه هم که در بین مردم هست.