اعضای هیات نظارت بر انتخابات بخش کاخک معرفی شدند.
اعضای هیات نظارت بر انتخابات بخش کاخک معرفی شدند.

?اعضای هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای خبرگان رهبری در بخش کاخک به شرح ذیل انتخاب شدند. آقایان حسن احمد نژاد به عنوان رئیس و عبدالحسین شمسی ثانی کاخکی و محمد مهدی محمدی به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات بخش کاخک انتخاب شدند. ?اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بخش کاخک نیز […]

?اعضای هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای خبرگان رهبری در بخش کاخک به شرح ذیل انتخاب شدند.

آقایان حسن احمد نژاد به عنوان رئیس و عبدالحسین شمسی ثانی کاخکی و محمد مهدی محمدی به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات بخش کاخک انتخاب شدند.

?اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بخش کاخک نیز به شرح ذیل معرفی شدند.
آقایان مهدی شمسی، عباس واحدی و محمد ربیعی به عنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شدند.