تا انتخابات…
تا انتخابات…

?شنیده ها حکایت از آن دارد که حجه الاسلام شیخ حمید مقیمیان رئیس فعلی شورای شهر کاخک تمایلی برای ثبت نام و عضویت در شورای آینده شهر کاخک ندارد . گویا وی از جوانان با انگیزه و توانمند این شهر خواسته است که در این عرصه مهم جهت توسعه وآبادانی شهر کاخک مشارکت نمایند.

?شنیده ها حکایت از آن دارد که حجه الاسلام شیخ حمید مقیمیان رئیس فعلی شورای شهر کاخک
تمایلی برای ثبت نام و عضویت در شورای آینده شهر کاخک ندارد .
گویا وی از جوانان با انگیزه و توانمند این شهر خواسته است که در این عرصه مهم جهت توسعه وآبادانی شهر کاخک مشارکت نمایند.