نعمت غفوری کاخکی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گناباد شد.
نعمت غفوری کاخکی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گناباد شد.

?طی مراسمی صبح امروز مهندس نعمت ا… غفوری به عنوان مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گناباد معرفی و از زحمات مهندس حسین زاده در سمت مدیریت سابق جهاد کشاورزی شهرستان که به افتخار بازنشستگی نائل شده است قدردانی شد.

?طی مراسمی صبح امروز مهندس نعمت ا… غفوری به عنوان مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گناباد معرفی و از زحمات مهندس حسین زاده در سمت مدیریت سابق جهاد کشاورزی شهرستان که به افتخار بازنشستگی نائل شده است قدردانی شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز