نعمت غفوری کاخکی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گناباد شد.
نعمت غفوری کاخکی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گناباد شد.

🔹طی مراسمی صبح امروز مهندس نعمت ا… غفوری به عنوان مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گناباد معرفی و از زحمات مهندس حسین زاده در سمت مدیریت سابق جهاد کشاورزی شهرستان که به افتخار بازنشستگی نائل شده است قدردانی شد.

🔹طی مراسمی صبح امروز مهندس نعمت ا… غفوری به عنوان مدیرجهاد کشاورزی شهرستان گناباد معرفی و از زحمات مهندس حسین زاده در سمت مدیریت سابق جهاد کشاورزی شهرستان که به افتخار بازنشستگی نائل شده است قدردانی شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز