تاکنون سه داوطلب عضویت در شورای شهر کاخک ثبت نام نمودند.
تاکنون سه داوطلب عضویت در شورای شهر کاخک ثبت نام نمودند.

مهدی برهانی ابوالفضل کاظمیان رسول مقیمی از جوانان فعال در عرصه اجتماعی شهر کاخک تاکنون نام نویسی نموده اند.

مهدی برهانی
ابوالفضل کاظمیان
رسول مقیمی
از جوانان فعال در عرصه اجتماعی شهر کاخک تاکنون نام نویسی نموده اند.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز