صبح امروز براثر برخورد یکدستگاه سواری ۲۰۶ با یکدستگاه نیسان در کیلومتر اول محور کاخک به گناباد دو تن مجروح که مصدومین توسط اورژانس ۱۱۵ به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند. انحراف به چپ ۲۰۶ علت وقوع حادثه بوده است و خوشبختانه حال عمومی مصدومین خوب گزارش شده است.  

صبح امروز براثر برخورد یکدستگاه سواری ۲۰۶ با یکدستگاه نیسان در کیلومتر اول محور کاخک به گناباد دو تن مجروح که مصدومین توسط اورژانس ۱۱۵ به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند.
انحراف به چپ ۲۰۶ علت وقوع حادثه بوده است و خوشبختانه حال عمومی مصدومین خوب گزارش شده است.