?مطابق اخرین خروجی مدل های هواشناسی همچنان طی ۱۰ الی ۱۵ روز اینده بارش خاصی در استان و گناباد نخواهیم داشت، اگر منتظر بارش هستید انشاالله از ۲۰ بهمن بایستی منتظر ورود سامانه های بارشی بر روی استان خراسان رضوی باشیم، الگوها نشان میدهد اسفند خوش بارشی پیش رو خواهیم داشت. /هواشناسی

?مطابق اخرین خروجی مدل های هواشناسی همچنان طی ۱۰ الی ۱۵ روز اینده بارش خاصی در استان و گناباد نخواهیم داشت، اگر منتظر بارش هستید انشاالله از ۲۰ بهمن بایستی منتظر ورود سامانه های بارشی بر روی استان خراسان رضوی باشیم، الگوها نشان میدهد اسفند خوش بارشی پیش رو خواهیم داشت. /هواشناسی