طی حکمی از سوی محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی ، دکتر محمدعلی نبی پور به سمت سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی خراسان رضوی منصوب شد. ?دکتر نبی پور پیش از این فرماندار شهرستانهای گناباد و کاشمر و نیز مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی را عهده دار بوده است.

طی حکمی از سوی محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی ، دکتر محمدعلی نبی پور به سمت سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی خراسان رضوی منصوب شد.

?دکتر نبی پور پیش از این فرماندار شهرستانهای گناباد و کاشمر و نیز مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی را عهده دار بوده است.