? درخت چنار کهنسال روستای شیرازآباد بخش کاخک بلحاظ ویژگی های طبیعی و منحصر به فرد آن ازسوی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت می گردد. #کاخک_نیوز

? درخت چنار کهنسال روستای شیرازآباد بخش کاخک بلحاظ ویژگی های طبیعی و منحصر به فرد آن ازسوی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت می گردد.
#کاخک_نیوز