?شنیده ها حاکیست درجلسه امشب شورای شهر کاخک از مهندس تقوی مدیرعامل سابق شرکت شیر پگاه که اخیراً به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است با حضور صفایی نماینده شهرستان و دیگر مسئولین کاخک از ایشان بدون دعوت از رسانه های محلی تجلیل گردیده است . گویا در این جلسه دیگر مسائل مرتبط با حوزه شهر […]

?شنیده ها حاکیست درجلسه امشب شورای شهر کاخک از مهندس تقوی مدیرعامل سابق شرکت شیر پگاه که اخیراً به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است با حضور صفایی نماینده شهرستان و دیگر مسئولین کاخک از ایشان بدون دعوت از رسانه های محلی تجلیل گردیده است .
گویا در این جلسه دیگر مسائل مرتبط با حوزه شهر کاخک هم مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است.