?بازدید میدانی مسئولین کاخک از اجرای آسفالت بولوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (جدیدالتاسیس کشاورز شرقی) در این بازدید شهردار و رئیس شورای شهر کاخک گزارش اجمالی از مراحل احداث بولوار شهید سلیمانی مطرح نمودند.

?بازدید میدانی مسئولین کاخک از اجرای آسفالت بولوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (جدیدالتاسیس کشاورز شرقی)
در این بازدید شهردار و رئیس شورای شهر کاخک گزارش اجمالی از مراحل احداث بولوار شهید سلیمانی مطرح نمودند.