?شنیده ها حاکیست شورای شهر کاخک پیشنهاد نامگذاری بولوار جدیدالاحداث کشاورز شرقی را به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تغییر نام بولوار ساحلی کاخک را به نام بولوار سرایان پیشنهاد داده است. این اقدام شورای شهر و اقدام شهرداری گناباد نیز در نامگذاری بولوار کاخک ستودنی است ، اما باید دید که آیا […]

?شنیده ها حاکیست شورای شهر کاخک پیشنهاد نامگذاری بولوار جدیدالاحداث کشاورز شرقی را به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تغییر نام بولوار ساحلی کاخک را به نام بولوار سرایان پیشنهاد داده است.
این اقدام شورای شهر و اقدام شهرداری گناباد نیز در نامگذاری بولوار کاخک ستودنی است ، اما باید دید که آیا سرایان هم اراده ای در نامگذاری بولوار خروجی شهر خود بنام کاخک خواهد داشت ؟