?بازدید بخشدار ، شهردار و اعضای شورای شهر کاخک و رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری از واحدهای فناوری ، تحقیقاتی پژوهشی فعال در مرکز رشد فناوری گناباد صبح امروز ، با توجه به ظرفیت شهر کاخک و اعلام آمادگی مرکز آموزش علمی کاربردی کاخک، مرکز رشد فناوری خواهد توانست در حوزه اشتغالزایی و پژوهشی […]

?بازدید بخشدار ، شهردار و اعضای شورای شهر کاخک و رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری از واحدهای فناوری ، تحقیقاتی پژوهشی فعال در مرکز رشد فناوری گناباد صبح امروز ،
با توجه به ظرفیت شهر کاخک و اعلام آمادگی مرکز آموزش علمی کاربردی کاخک، مرکز رشد فناوری خواهد توانست در حوزه اشتغالزایی و پژوهشی خدماتی را در آن واحد آموزشی ارائه دهد.