?راهدارخانه کلات آماده بازگشایی احتمالی ناشی از بارش برف و باکسهای حاشیه جاده توسط اداره راهداری مجهز به کیسه های شن و نمک شده است ، هرچند سطح جاده نیز در بارش برف قبلی شن پاشی گردیده است. لذا می طلبد رانندگان در این محور برف‌گیر جوانب احتیاط را داشته باشند. ? #صبا_کاخک

?راهدارخانه کلات آماده بازگشایی احتمالی ناشی از بارش برف و باکسهای حاشیه جاده توسط اداره راهداری مجهز به کیسه های شن و نمک شده است ، هرچند سطح جاده نیز در بارش برف قبلی شن پاشی گردیده است.
لذا می طلبد رانندگان در این محور برف‌گیر جوانب احتیاط را داشته باشند.
? #صبا_کاخک