?جلسه برنامه ریزی چگونگی گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی و مجتمع دامداران دلیران کوهستان روز گذشته در محل بخشداری کاخک برگزار شد. قابل ذکر است موضوع گازرسانی به این دو واحد از مدتها قبل در حال پیگیری است. همچنین با گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی، واحدهای مسکونی مسیر اردوگاه نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار […]

?جلسه برنامه ریزی چگونگی گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی و مجتمع دامداران دلیران کوهستان روز گذشته در محل بخشداری کاخک برگزار شد.
قابل ذکر است موضوع گازرسانی به این دو واحد از مدتها قبل در حال پیگیری است.
همچنین با گازرسانی به اردوگاه شهید مهاجرانی، واحدهای مسکونی مسیر اردوگاه نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.