هنرمندان ما جاودانه اند … مرده آن است که نامش به نکویی نبرند . هنرمندانی که همیشه یادشان زنده و نامشان جاودانه است و خاطراتی نیکو بر جای میگذارند . گرد فراموشی ،نام شاعرنیکونام و اندیشمند دیارمان را از خاطره ها محو نخواهد کرد. طبع روان و بیان زیبای زنده یاد #حاج_حبیب_شمسی ،با زبانی فصیح […]

هنرمندان ما جاودانه اند …

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند .

هنرمندانی که همیشه یادشان زنده و نامشان جاودانه است و خاطراتی نیکو بر جای میگذارند .

گرد فراموشی ،نام شاعرنیکونام و اندیشمند دیارمان را از خاطره ها محو نخواهد کرد.
طبع روان و بیان زیبای زنده یاد #حاج_حبیب_شمسی ،با زبانی فصیح و اندیشه ورزی عمیق را همواره به خاطر داریم.
جاودانه باد روح بلند شاعر گرانمایه و فرهیخته شهرمان‌ زنده یاد #حاج_حبیب_شمسی_کاخکی

….سالگردش را گرامی می داریم و به روح بلندش فاتحه و صلوات می فرستیم

روحشان شاد ? یادشان گرامی?
ونامشان جاودان در دلها ❤️?

انجمن ادبی شاعر زنده یاد حاج حبیب شمسی کاخکی