?بازدید از روند اجرای پروژه احداث بولوار کشاورز شرقی آخرین مقصد بازدید قربانی فرماندار گناباد صبح امروز در شهر کاخک بود. ?قابل ذکر است شهردار کاخک توانسته است علیرغم کمبود شدید اعتبارات ، باتوان مدیریتی بالا این پروژه بزرگ و پرهزینه را به همراه سایر طرحهای عمرانی خود به مراحل پایانی برساند و بزودی پس […]

?بازدید از روند اجرای پروژه احداث بولوار کشاورز شرقی آخرین مقصد بازدید قربانی فرماندار گناباد صبح امروز در شهر کاخک بود.

?قابل ذکر است شهردار کاخک توانسته است علیرغم کمبود شدید اعتبارات ، باتوان مدیریتی بالا این پروژه بزرگ و پرهزینه را به همراه سایر طرحهای عمرانی خود به مراحل پایانی برساند و بزودی پس از اجرای آیلند بولوار ، مراحل آسفالت و زیبا سازی آن نیز اجرا خواهدشد .

? فرماندار گناباد نیز در بازدید خود از تلاش بی وقفه مجموعه شهرداری و شورای این شهر در اجرای این طرح که بار ترافیکی ایام تعطیل و شلوغ را کاهش می دهد، قدردانی نمود.