جلسه غیر علنی امشب شورای شهر گناباد پیرامون استیضاح مهران حسین زاده در حال برگزاری است ، حال باید دید که آیا شهردار استیضاح می شود یا می ماند!!!!

جلسه غیر علنی امشب شورای شهر گناباد پیرامون استیضاح مهران حسین زاده در حال برگزاری است ، حال باید دید که آیا شهردار استیضاح می شود یا می ماند!!!!