?قربانی فرماندار گناباد در نشست خبری خبرنگاران:
?قربانی فرماندار گناباد در نشست خبری خبرنگاران:

طرح اعمال محدودیت های جدید کرونایی از سوی ستاد مبارزه با کرونا با هدف کاهش ترددهای غیرضرور، ممنوعیت تجمعات ، افزایش طرح فاصله گذاری اجتماعی ، اعمال محدودیتهای هدفمند و نظارت مستمر و دقیق بر دستورالعملهای بهداشتی از اول لغایت ۱۴ آذرماه به مدت ۱۴ روز به اجرا درخواهد آمد ./ #کاخک_نیوز

طرح اعمال محدودیت های جدید کرونایی از سوی ستاد مبارزه با کرونا با هدف کاهش ترددهای غیرضرور، ممنوعیت تجمعات ، افزایش طرح فاصله گذاری اجتماعی ، اعمال محدودیتهای هدفمند و نظارت مستمر و دقیق بر دستورالعملهای بهداشتی از اول لغایت ۱۴ آذرماه به مدت ۱۴ روز به اجرا درخواهد آمد ./ #کاخک_نیوز