جلسه هماهنگی مشارکت خیرین در امر توسعه خدمات بهداشتی درمانی شهر کاخک برگزار شد.
جلسه هماهنگی مشارکت خیرین در امر توسعه خدمات بهداشتی درمانی شهر کاخک برگزار شد.

?جلسه هماهنگی مشارکت خیرین در امر توسعه خدمات بهداشتی درمانی شهر کاخک با حضور دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ، دکتر مشاری معاونت درمان دانشگاه و جمعی از مسئولین کاخک روز گذشته در مرکز جامعه سلامت شهید بهشتی کاخک برگزارشد. در این جلسه مقررشد مسئولین کاخک بر اساس نیاز سنجی طرحهای پیشنهادی خود […]

?جلسه هماهنگی مشارکت خیرین در امر توسعه خدمات بهداشتی درمانی شهر کاخک با حضور دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ، دکتر مشاری معاونت درمان دانشگاه و جمعی از مسئولین کاخک روز گذشته در مرکز جامعه سلامت شهید بهشتی کاخک برگزارشد. در این جلسه مقررشد مسئولین کاخک بر اساس نیاز سنجی طرحهای پیشنهادی خود را جمع بندی و به دانشگاه علوم پزشکی برای عقد تفاهم نامه ارائه نمایند.
پیش از برگزاری جلسه دکتر باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد از مکانهای پیشنهادی برای افزایش خدمات بهداشتی درمانی شهر کاخک نیز بازدید کرد.