میزان بارندگی۲۴ساعت گذشته تا ۸صبح امروز در سطح شهرستان: گناباد ۸.۹ شهرکاخک ۲۸.۵ سد کاخک ۱۵.۲ بیمرغ ۷.۱ زیبد ۱۶.۳ گیسور ۸.۵ مجتمع آموزش عالی ۹.۳ نجم آباد ۹.۹ میلیمتر

میزان بارندگی۲۴ساعت گذشته تا ۸صبح امروز در سطح شهرستان:
گناباد ۸.۹
شهرکاخک ۲۸.۵
سد کاخک ۱۵.۲
بیمرغ ۷.۱
زیبد ۱۶.۳
گیسور ۸.۵
مجتمع آموزش عالی ۹.۳
نجم آباد ۹.۹ میلیمتر