پیرو مصوبه ستاد مبارزه با کرونا ، تا اطلاع ثانوی هرگونه تجمع و برگزاری مراسم ترحیم در آرامستانها ممنوع است. مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده (ع) نیز گفت ؛ در روز جاری هیچگونه مراسمی در امامزاده برگزار نخواهدشد و مراتب قبلا به خانواده متوفیان اعلام شده است.

پیرو مصوبه ستاد مبارزه با کرونا ، تا اطلاع ثانوی هرگونه تجمع و برگزاری مراسم ترحیم در آرامستانها ممنوع است.
مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده (ع) نیز گفت ؛ در روز جاری هیچگونه مراسمی در امامزاده برگزار نخواهدشد و مراتب قبلا به خانواده متوفیان اعلام شده است.